Vedtekter for Soltun Gårdsbarnehage AS

Dette er vedtektene som gjelder for Soltun Gårdsbarnehage AS. Det er viktig at de blir lest før du takker ja til barnehageplasssen.

Vedtekter for Soltun Gårdsbarnehage AS

 1. Barnehagen eies og drives av aksjeselskapet J. Remme A/S

 Barnehagens formål.

Formålet med Soltun Gårdsbarnehages barnehagedrift er å ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning, som grunnlag for allsidig utvikling i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

 1. LovverkBarnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter, vedtak i Soltun Gårdsbarnehage AS og planer for barnehagen.

   

 2. Godkjenning og netto lekeareal

Soltun Gårdsbarnehage AS er godkjent av Sarpsborg kommune.

Netto lekeareal er 292 m2.

Norm for arealutnyttelse: 4 m2 over 3 år, 5,1m2 under 3 år.

 

 1. Foreldreråd og samarbeidsutvalgBarnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet og samarbeidsutvalgets oppgave fremgår av lovens § 4.

 

  1. Søknad om opptak skjer gjennom Sarpsborg kommunes samordnede opptak.

  2. Barn som blir tatt opp i barnehagen får fast plass til skolepliktig alder.

  3. Barnehagens opptakskrets er Nedre Glomma regionen.


 

 1. Prioritering ved opptak.

  Opptaket til barnehageplass skal tilstrebes at barnegruppene kan fungere på en best mulig måte for barna.

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jfr. Lovens § 13.

 2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jfr. lovens § 13.

 3. Barn med spesielle behov, der barnehageplass anses som særs viktig. Dokumentasjon fra faginstans må vedlegges.

 4. Barn av personalet.

 5. Søsken av barn i barnehagen.

 6. Barnehagen skal tilstrebe en god sammensetning av alder og kjønn.

 7. Når søkere står likt foretas trekning.

 

  1. Oppsigelsesfrist er 2 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig, og regnes fra den dato oppsigelsen mottas i barnehagen.

  2. Barnehageplassen kan i utgangspunktet ikke sies opp med virkning for perioden 01.05-15.07.

 

 1. Åpningstider.

  1. 5 dager i uken kl. 06.45 – 17.00

  2. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til 12.00. Julaften og nyttårsaften holdes det stengt.

 

  1. Barnehagen holder åpent hele året. Alle barn skal ha 5 ukers ferie hvorav 4 uker i perioden 21.juni -15.august, 3 av disse ukene skal være sammenhengende.

   1 uke kan brukes til planleggingsdager.

  2. Foreldrene skal innen 20. april gi melding om når barna skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider styrer ferieliste for personalet og plan for sommerdrift av barnehagen.

 

 1. Betaling.

  1. Se egne betalingsregler.

    

 2. Forskudd

Forskudd må betales for hver plass, uansett plasstørrelse.

Dette tilsvarer en måneds betaling for full plass.

 

Det arrangeres to obligatoriske dugnader i året. Dersom man ikke møter på disse, vil man bli ilagt et gebyr på 500 kroner.

 

 1. Mat

  1. Det serveres to måltider og frukt hver dag. En dag i uken serveres et varmt måltid.

  2. Kaker, slikkerier etc. må ikke medtas uten etter avtale med personalet.

    

 2. Helsemessige forhold.

  1. Hvis barnet er sykt, eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen.

  2. Syke barn må holdes hjemme ved smittefare.

  3. Hvis barnet ikke kan være ute og delta i aktiviteter på lik linje med de andre barna, må det holdes hjemme.

  4. I tvilstilfelle avgjør styreren om barnet kan være i barnehagen.

 

  1. Barnehagen er pålagt å tegne ulykkesforsikring for barna og yrkesskadeforsikring for personalet.

  2. Personalet har ansvar for barna den tiden de er i barnehagen.

  3. Bringing og henting er foreldrene selv ansvarlige for. Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før den har vært i kontakt med personalet.

  4. Beskjeder gitt til personalet gjennom barnet, skal være skriftlig.

  5. Medbrakte eiendeler har ikke personalet ansvar for.

  6. Personalet må ikke ta barna med som passasjerer i egen bil eller offentlig transportmiddel uten foreldrenes skriftlige samtykke.

    

  1. Barnehagen har internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter.

 

  1. Barnehagens styrer leder barnehagens daglige drift og utarbeider forslag til årsplan for barnehagen. Styrerens nærmeste overordnede er aksjeselskapets styre.

    

    

   Vedtatt i styret for Soltun Gårdsbarnehage AS 24.08.20