HELSEFREMMENDE BARNEHAGE

Soltun har blitt sertifisert som helsefremmende barnehage, våren 2021.

Soltun Gårdsbarnehage har over flere år arbeidet med kosthold, fysisk og psykisk helse og når Norge ble stengt ned på grunn av Covid-19 så startet vi arbeidet med å systematisere dette arbeidet i kriteriene for å søke om å bli helsefremmende barnehage.

Som helsefremmende barnehage har vi fokus på at god helse og livskvalitet er en forutsetning for å barns utvikling, læring og mestring. Det helsefremmende arbeidet i barnehagen skal bidra til trivsel og mestring, god læringsutbytte og gi barna et godt grunnlag for å gjennomføre det 13-årige opplæringsløpet.

Soltun har vært med i pilotprosjektet Barnehagepuls. Barnehagepuls er opprettet av barnefysioterapeutene i Sarpsborg kommune for å kunne iverksette tidlig innsats og forebygge barns motorikk. Barnehagepuls er også opptatt av at barn skal få opp pulsen i minst 60 minutter hver dag. Ved å være med i dette prosjektet har vi fått mer kunnskap om viktigheten av å motivere og igangsette ulike aktiviteter som får opp barnas puls.

For å bli en helsefremmende barnehage er det 9 kriterier som må være oppfylte:

1. Barnehagen legger til rette for at alle barn kna være fysisk aktive i minst 60 minutter hver dag.

2. Barnehagen legger til rette for god balanse mellom aktivitete og hvile for hvert enkelt barn.

3. Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen oppfylles.

4. Barnehagen har rutiner for god hygiene.

5. Barnehagen arbeider systematisk for å forebygge skader og ulykker.

6. Barnehagen har rutiner for samarbeid med foresatte og legger til rette for foresattes medvirkning i hverdagen.

7. Barnehagen har gode systemer for tverrfaglig og helhetlig samarbeid med andre fagfelt og tjenester for barn.

8. Helsefremmend arbeid er forankret i barnehagens styringsdokumenter, kvalitets-styringssystem og arbeidsmåter.

9. Barnehagen jobber aktivt og systematisk for å fremme et godt pyskososialt miljø som legger til rette for medvirkning og utviling av sosial kompetanse, der det enkelte barn opplever trygghet, tilhørighet og mestring.

Kriteriene har fokus på hva helsefremmende barnehager er og Soltun har benyttet kriteriene for å sikre synliggjøring, forankring og ansvsarliggjøring og i arbeidet med å kvalifisere Soltun som en helsefremmend barnehage.